Druhý stupeň

Na 2. stupni je 8 tříd. Kromě klasických učeben, které postupně vybavujeme novým nábytkem, vyučujeme i v odborných učebnách (chemie, informatika, fyzika, výtvarná výchova, hudebna, cvičná kuchyně a dílna). Tři z těchto učeben jsou pro výuku vybaveny dataprojektory, třídy postupně vybavujeme odkládacími skříňkami pro jednotlivé žáky.
 
Za samozřejmost považujeme doplňkovou výuku (muzea, výstavy, divadelní a filmová představení, přednášky, besedy...).
 
Naši žáci se zúčastňují soutěží v českém jazyce,anglickém jazyce, matematice, fyzice, dějepisu, přírodopisu, tělesné výchově a dalších předmětech.
 
Na druhém stupni naší školy máme v každém ročníku jednu třídu s rozšířenou výukou plavání (3 hodiny týdně v rámci výuky a možnost dalších hodin pod vedením zkušených trenérů Komety Brno). Plavání probíhá v bazénu, který je součástí areálu školy.Žáci – plavci, kteří nebydlí v naší spádové oblasti mohou trávit volné hodiny pod dohledem pedagogů.
 
Od 6. ročníku nabízíme volitelné předměty . Všichni žáci, kteří se nevěnují rozšířené výuce plavání mají jako letošní novinku od 6. ročníku v rozsahu 2 hodin týdně zaveden druhý cizí jazyk. Mohou si vybrat němčinu nebo ruštinu. Třetí volitelnou hodinu si mohou vybrat z této nabídky: 6. a 7. ročníky – etická výchova, estetická výchova nebo kolektivní a vodní sporty; 8. a 9. ročníky se mohou rozhodnout pro informatiku nebo sportovní hry.
 
V odpoledních hodinách mohou žáci trávit čas v zájmových útvarech. Vybírat mohou z mnoha různých kroužků, jejichž aktuální seznam je vždy k nahlédnutí od konce měsíce září na těchto webových stránkách.
 
Letos opět budeme testovat žáky 6. a 9. ročníků ve vědomostech z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Testujeme v celostátní akci pořádané firmou Scio.
 
Třikrát do roka věnujeme jeden výukový den „ Dni projektů a dílen“, kde si žáci zábavnou formou osvojí znalosti, na které v normálních výukových dnech není tolik času.
 
V měsíci listopadu proběhne na škole „Noc bez drog“, kde pedagogičtí pracovníci a žáci stráví noc ve škole a budou se věnovat prevenci kouření, alkoholu a užívání dalších návykových látek. Akce se zúčastní kromě pedagogů a žáků i příslušníci policie, hasičů a lékař.V dopoledních hodinách předchází této akci Kurz první pomoci pro žáky 8. a 9. tříd.
 
Jako každý rok i letos pracuje na škole žákovský parlament.
 
V 9. třídě věnují učitelé přípravě na přijímací zkoušky jednu až dvě hodiny týdně formou zájmových skupin. Koncem školního roku se s těmito žáky tradičně loučíme „Plesem deváťáků“.
 
Tělesná výchova se učí v prostorné tělocvičně, bazénu nebo na multifunkčním hřišti s umělým povrchem Každoročně organizujeme pro všechny žáky 2. stupně lyžařské kurzy a zotavovací akce v přírodě.
 
Všem žákům školy je ve vyčleněných hodinách umožněn volný přístup do počítačové učebny.
 
Na 2. stupni základní školy je nezbytné, aby působil výchovný poradce a školní metodik prevence. Na naší škole jsou žákům k dispozici každý den. Pro rodiče má výchovný poradce a metodik školní prevence vyhrazeny konzultační hodiny kdykoliv, po předchozí telefonické domluvě.