Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných

K zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na naší škole slouží bezplatné poskytování podpůrných opatření prvního a druhého stupně.

 

Podpůrná opatření prvního stupně slouží ke kompenzaci mírných obtíží ve vzdělávání žáků, u nichž je možné prostřednictvím mírných úprav v režimu školní výuky a domácí přípravy dosáhnout zlepšení. Jsou zahrnuta v upravených metodách výuky, v organizaci výuky, individuálním přístupu, přiměřeném hodnocení a v používaných pomůckách. Podpůrným opatřením prvního stupně je písemný plán pedagogické podpory (PLPP)

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně se poskytují na základě doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka. Škola na základě doporučení PPP vytváří pro tyto žáky individuální vzdělávací plán (IVP)

Realizace PLPP i IVP je v průběhu roku průběžně kontrolována a konzultována se zákonnými zástupci žáka, pedagogy a výchovnou poradkyní, popřípadě metodičkou prevence.

Péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zajišťují pedagogové školy, popřípadě asistenti pedagoga v čele s výchovnou poradkyní. Osobou zodpovědnou za vzdělávání těchto žáků je ředitel školy.

Naše škola úzce spolupracuje se školským poradenským zařízením (PPP). Spolupráci má na starost paní učitelka Mgr. Jolana Hůrková. Školu pravidelně navštěvuje školní psycholožka, pedagogové mají možnost konzultace. Pokud vyučující zjistí, že žák má problémy s učením, doporučí zákonným zástupcům návštěvu odpovídajícího zařízení. Na základě vyšetření a doporučení školského poradenského zařízení ŠPZ je informována škola o výsledku vyšetření.

 

 Při vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků vychází způsob jejich vzdělávání důsledně z principu nejlepšího zájmu žáka.

Péči o nadané a mimořádně nadané žáky zajišťují pedagogové školy v čele s výchovnou poradkyní. Osobou zodpovědnou za vzdělávání těchto žáků je ředitel školy. Pro nadané žáky vytváří škola Plán pedagogické podpory (PLPP), pro mimořádně nadané žáky pak ve spolupráci s PPP individuální vzdělávací plán (IVP).

Škola vyhledává a podporuje nadané a talentované žáky. Účastní se nejrůznějších soutěží, olympiád, reprezentují školu na těchto akcích. Při samotné výuce plní náročnější úkoly, jsou vůdčí osobou ve skupině… Na druhém stupni si pak volí vhodné volitelné předměty, související s jejich nadáním.

Ředitel školy může přeřadit mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku na základě zkoušek vykonaných před komisí, kterou jmenuje ředitel školy.