EVVO

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

V EDUKAČNÍM PROCESU ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, ARMÉNSKÁ 21

04[1]      01[2]      26[1]


MOTTO:    „CESTY NEJSOU, POUTNÍK SI JE MUSÍ VYŠLAPAT“

STARÉ ŠPANĚLSKÉ PŘÍSLOVÍ


EVVO vede žáky ke zdravému životnímu stylu, k pochopení vztahů člověka a životního prostředí a za trvale udržitelný život. Prolíná se do vyučování v průřezových tématech.


Ekologická výchova se na naší škole uspokojivě  rozvíjí. Funkce koordinátora EVVO byla zřízena již ve školním roce 2005. Prioritami školy vzhledem k EVVO je učit žáky znalosti a dovednosti trvale udržitelného rozvoje, které budou dobře uplatnitelné v životě, učit méně encyklopedických poznatků a více se orientovat na učení se zaměřením na praxi, zavádět takové metody výuky, které povedou žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu – např. skupinové vyučování, projektové vyučování, badatelské vyučování, vrstevnické vyučování, vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, preferovat sportovní výchovu, vést žáky ke zdravému životnímu stylu, rozvíjet silné stránky školy v oblasti EVVO a napravovat to, co považujeme za nedostatky. Škola za tímto účelem spolupracuje s mnohými organizacemi například s Lipkou – školské zařízení pro environmentální vzdělávání a jeho odloučená pracoviště, ÚMČ Brno – Bohunice, Rezekvítkem, Duhou, ZOO Brno, PF MU Brno, Kejbaly – katedra Bi, Zdravotní prevence – zdravé zuby , CVČ Lužánky a jejich odloučená pracoviště, Sdružení Tereza, Praha, Pedagogicko-psychologická poradna Brno, Sládkova 45,, Společnost Podané ruce, SANANIM, Centrum léčby závislosti na tabáku, Brno. Škola je od školního roku 2014/2015 zapojena do projektu s environmentální tématikou „Recyklohraní.“


Zpracovala Mgr. Irena Lidmilová

Koordinátorka EVVO na ZŠ Brno, Arménská