povolení individuálního vzdělávání

 
O povolení individuálního vzdělávání žáka rozhoduje ředitel školy, kam byl žák přijat k plnění povinné školní docházky, na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka. Individuální vzdělávání lze povolit pouze žákovi prvního stupně základní školy.
 

Jako přílohy přiložte

  •     popis prostorového a materiálně technického zabezpečení vzdělávání a podmínek ochrany zdraví
  •     doklady osvědčující splnění vzdělání osoby, která bude žáka individuálně vzdělávat
  •     seznam učebnic a učebních textů, které budou ve výuce užívány, pokud nejde o učebnice, kterým byla udělena schvalovací doložka
  •     další skutečnosti, které mají vliv na průběh vzdělávání žáka
  •     vyjádření školského poradenského zařízení

Ředitel školy povolí individuální vzdělávání, pokud:

  •     jsou dány závažné důvody pro individuální vzdělávání
  •     jsou zajištěny dostatečné podmínky pro individuální vzdělávání, zejména podmínky materiální a ochrany zdraví žáka
  •     osoba, která bude žáka vzdělávat, získala alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou
  •     jsou zajištěny vhodné učebnice a učební texty, podle nichž se má žák vzdělávat
 
  •     § 41 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon