povolení individuálního vzdělávacího plánu

 
Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na žádost jeho zákonného zástupce vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu.
 
  •     § 18 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon